Leader Dredger Co., Ltd

Εκολο φορτηγν εξοπλισμ εκβθυνση μεταφορν περιβαλλοντικ

Λεπτομρειε:
Τπο καταγωγ: ΚΙΝΑ
Μρκα: Leader Dredger
Πιστοποηση: ISO 9001
Αριθμ μοντλου: LD1200
Πληρωμ & Αποστολ ροι:
Ποστητα παραγγελα min: να κουκκιστρι
Τιμ: Free Consultation
Συσκευασα λεπτομρειε: Στο εμπορευματοκιβτιο το μαζικ σκφο
Χρνο παρδοση: Χρονικ ανοχ μγιστη εποχ: 1-3 μνε
ροι πληρωμ: L/C, T/T
Δυναττητα προσφορ: 20
  • Λεπτομερ ενημρωση
  • Περιγραφ προντων

Λεπτομερ ενημρωση

Τπο: Κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν Τπο δναμη: Diesel
ντσα: 12 ~ 14Inch Βθο εκβθυνση (μ): 14
Κρια δναμη μηχανν (KW): 601 Βοηθητικ δναμη μηχανν (KW): 160
Διμετρο σωλνων (χιλ.): 350 Εφαρμογ: Εκβθυνση ποταμν, εκβθυνση λιμνν
Προσαρμοσμνο: Προσαρμοσμνο ρο: Νο
νομα: εξοπλισμ εκβθυνση μμου
Υψηλ φω:

κουκκιστρι αναρρφηση τρυπανιν

,

αυτοπροωθομενο κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν

Περιγραφ προντων

Περιβαλλοντικ κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν εξοπλισμο εκβθυνση για την εκολη μεταφορ φορτηγν

1. Περπου κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν μμου κουκκιστηριν ηγετν

Επιχείρηση κουκκιστηριών ηγετών

Αξιπιστο και αποδοτικ


Το κουκκιστρι ηγετν εναι γνωστ για τη στερε δομ, την αξιπιστη λειτουργα και τη σημαντικ απδοσ του. Μχρι σμερα, το κουκκιστρι ηγετν χει παρσχει περισστερα απ 100 κουκκιστρια παγκοσμω. Με την πλοσια εμπειρα στο σχδιο και την παραγωγ, μπορομε να παρχουμε σε σα τον ιδανικ εξοπλισμ εκβθυνση

Υποστριξη υπηρεσιν


Το κουκκιστρι ηγετν μπορε να παρχει την επαγγελματικ υποστριξη συντρηση, τα επιμορφωτικ προγρμματα εξοπλισμο, και τι εκβαθνοντα συμβουλευτικ υπηρεσε.


Και χειρωνακτικ καθοδγηση και ανθεση του εξοπλισμο

2. Χαρακτηριστικ γνρισμα κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν:

1. Βαρων καθηκντων, υψηλ αναλογα συγκντρωση, ριστο περιθριο μορων και μεγλη απσταση απαλλαγ
2. Βλτιστη διαμρφωση τη δναμη και των υδραυλικν μονδων (λιγτερε λειτουργικ δαπνε)
3. Αποσπσιμη δομ, εκολη να αποσυνθσει και να μεταφρει.
4. Διπλ ισχυρ κινσει τρυπανιν (απεριριστοι μπροστιν και οπσθιο)
5.Large λειτουργντα σειρ του βραχονα ζυγοστατν
6. Εξοπλισμνο με να αυτοπροωθομενο σστημα που μπορε να κινηθε προ τι διαφορετικ θσει εργασα να ρυμουλκηθε με tugboat
7. Η κρη κοπτν μπορε να αντικατασταθε σμφωνα με τι διαφορετικ καταστσει
8. Εναι εκολο να εξεταστον λα τα μρη, ειδικ τρωτ μρη τη αραι αντλα ακρν.
9. Σστημα ψξη γλυκο νερο.
10. Ασφαλ και εκολο να λειτουργσει

11.Can σχεδιζεται και κατασκευζεται σμφωνα με τι απαιτσει σα

3. Περιγραφ κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν κουκκιστηριν ηγετν:

Τα κουκκιστρια αναρρφηση κοπτν εναι συνθω εκολο να μεταφεθον με το δρμο, το τρανο το σκφο λγω του λογικν μεγθου και του βρου διφορων μετακινομενων ενοττων του. Το πλρε κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν αποτελεται απ ναν κριο πκτωνα και δπλευρου πκτωνε, οι οποοι τοποθετονται στον κριο πκτωνα χρησιμοποιντα τα βαρων καθηκντων μτια και τι καρφτσε χλυβα στο καττατο σημεο τη φλοδα, τα οποα συνδονται στο ψο γεφυρν. Ο πκτωνα εναι μια ενωμνη στεν δομ χλυβα με τα βαρι πλασια, τι ακτνε και τι διαμκει ακτνε. Κατ να εκβαθνει εν εναι απαρατητο, η πρσθετη ενσχυση μπορε να τοποθετηθε για να αντισταθε λε τι δυνμει. Τα κουκκιστρια αναρρφηση κοπτν χρησιμοποιονται ευρω για τον καθαρισμ βορκου ποταμν, τη λμνη και την απολμανση λιμνν, να εξαγγουν προγρμματα, καθαρισμ λιμνων και κατασκευ μμου.

4. Περπου πελτη κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν

Πελάτης κουκκιστηριών αναρρόφησης κοπτών

5. Υπηρεσα κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν μμου κουκκιστηριν LD1200 ηγετν:

1. Θα παρσχουμε 12 μνε τη εξασφλιση ποιτητα τη μηχαν diesel, τη γενντρια, του κιβωτου εργαλεων, του υδραυλικο συστματο και του συστματο ελγχου δωρεν
2. 24ωρη υπηρεσα μεταπωλσεων.
3. Οι μηχανικο μπορον να επιβιβαστον στο σκφο για την εγκατσταση και να εκπαιδεσουν του χειριστ

4. χουμε δοκιμσει και μαστε κατλληλοι τεχνικο και του μηχανικο που μπορον να σχεδισουν τι λογικ και εφικτ λσει σμφωνα με τι απαιτσει πελατν και τι συνθκε εργασα

6. Χρνο παραγωγ:

Κθε σειρ κουκκιστηριν κουκκιστηριν ηγετν θα χει να στο απθεμα, το οποο εναι κατλληλο για τη γργορη παρδοση.


Αλλ ταν το περιβλλον κατασκευ εναι σνθετο και τα κουκκιστρια συνθεια απαιτονται, χρειαζμαστε συνθω 1 ω 3 μνε στα προντα.

Το κουκκιστρι κοπτν κουκκιστηριν ηγετν suciton εναι φορητ και μπορε να μεταφερθε και να αποσυντεθε με το δρμο, το τρανο τη θλασσα και το δαφο.

7. ΤΕΧΝΙΚΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΣ ΚΟΥΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ LD1200IP ΗΓΕΤΩΝ

Χαρακτηριστικ γνωρσματα εκβθυνση

Τυποποιημνο μγιστο μγμα βθου εκβθυνση (μ)

12m

ικαντητα (m/h)

1200m ^3 /h

Στερε ικαντητα (περ.)

240m ^3 /h

Τρπο αντλιν εκβθυνση

350/300mm

Κρια χαρακτηριστικ

Γενικ μκο (μ)

28m

Ερο (μ)

6.8m

λξη (μ)

1.3m

Απσταση απαλλαγ (μ)

700m

Συνολικ ξηρ βρο περ. (ΑΜ)

120MT

Μκο σκαλν

16m

Αντλα βυθοκρων: Αντλα τεχνολογα τη Αυστραλα

Απ το υλικ χυτοσιδρου κραμτων για την καλτερη αντσταση γδαρσματο, λειαντικ, σκληρτητα, περισστερο than68HRC. Μεγαλτερη ικαντητα εργασα, περισστερη αποδοτικτητα, που οδηγεται μσω του κιβωτου ταχυττων.

Μγιστη ικαντητα μιγμτων (m/h)

1200m ^3 /h

Στερε ικαντητα (περ.)

240m ^3 /h

Μηχαν

Κρια μηχαν diesel (Cummins)

448kw (600hp)

δναμη ανεφοδιασμο για την αντλα βυθοκρων

Συνολικ κατανλωση καυσμων

≤89kg/hr

Πρσθετο σνολο γεννητριν κτακτη ανγκη

22kw (30Hp)

8. Παρδοση:

Εύκολος φορτηγών εξοπλισμός εκβάθυνσης μεταφορών περιβαλλοντικός 2

Φερμνο απ τα φορτηγ στο θαλσσιο λιμνα φρτωση, και πειτα με τα μαζικ σκφη στο θαλσσιο λιμνα προορισμο.

9. Μικρ κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν μμου

Μικρός συνιστώμενος κουκκιστήρι εξοπλισμός αναρρόφησης κοπτών άμμου για την εφαρμοσμένη μηχανική εκβάθυνσης - κουκκιστήρι ηγετών

Ελτε σε επαφ μαζ μα

Εισγετε το μνυμ σα

Μπορε να εσαι σε αυτ