Leader Dredger Co., Ltd

Βιομηχανικ κουκκιστρι θλασσα εκβθυνση ποταμν μεταλλεα

Λεπτομρειε:
Τπο καταγωγ: ΚΙΝΑ
Μρκα: Leader Dredger
Πιστοποηση: ISO 9001
Αριθμ μοντλου: LD1200
Πληρωμ & Αποστολ ροι:
Ποστητα παραγγελα min: να κουκκιστρι
Τιμ: Free Consultation
Συσκευασα λεπτομρειε: Στο εμπορευματοκιβτιο το μαζικ σκφο
Χρνο παρδοση: Χρονικ ανοχ μγιστη εποχ: 1-3 μνε Απ τη χρονικ ανοχ εποχ: 1-3 μνε
ροι πληρωμ: L/C, T/T
Δυναττητα προσφορ: 20
  • Λεπτομερ ενημρωση
  • Περιγραφ προντων

Λεπτομερ ενημρωση

Τπο: Κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν Τπο δναμη: Diesel
ντσα: 12 ~ 14Inch Βθο εκβθυνση (μ): 14
Κρια δναμη μηχανν (KW): 601 Βοηθητικ δναμη μηχανν (KW): 160
Διμετρο σωλνων (χιλ.): 350 Εφαρμογ: Εκβθυνση ποταμν, εκβθυνση λιμνν
Προσαρμοσμνο: Προσαρμοσμνο ρο: Νο
νομα: εξοπλισμ εκβθυνση μμου
Υψηλ φω:

σκφο κουκκιστηριν αναρρφηση

,

Κουκκιστρι ηγετν diesel

Περιγραφ προντων

Το βιομηχανικ κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν εκβθυνση ποταμν μεταλλεα εναι εξοπλισμνο με το αξιπιστο υδραυλικ σστημα

1. Περπου κουκκιστρι ηγετν

Η Co. κουκκιστηριν ηγετν, που ενσωματνει την υπηρεσα σχεδου & ρευνα, παραγωγ, εξαγωγ και μεταπληση, εναι επαγγελματικ μια υψηλ - ποιοτικ κινεζικ κατασκευαστ για τα κουκκιστρια αναρρφηση κοπτν με πολλ υποκαταστματα στην Ασα, μσο-ανατολικ, τι χρε τη Αφρικ κ.λπ., μια απ τη μεγαλτερη ετσια πληση για τα κουκκιστρια αναρρφηση κοπτν.

Αξιπιστο και αποδοτικ


Το κουκκιστρι ηγετν εναι γνωστ για τη στερε δομ, την αξιπιστη λειτουργα και τη σημαντικ απδοσ του. Μχρι σμερα, το κουκκιστρι ηγετν χει παρσχει περισστερα απ 100 κουκκιστρια παγκοσμω. Με την πλοσια εμπειρα στο σχδιο και την παραγωγ, μπορομε να παρχουμε σε σα τον ιδανικ εξοπλισμ εκβθυνση

Υποστριξη υπηρεσιν


Το κουκκιστρι ηγετν μπορε να παρχει την επαγγελματικ υποστριξη συντρηση, τα επιμορφωτικ προγρμματα εξοπλισμο, και τι εκβαθνοντα συμβουλευτικ υπηρεσε.


Και χειρωνακτικ καθοδγηση και ανθεση του εξοπλισμο

2. Το κουκκιστρι LD3700 ηγετν εναι αξιπιστο, οικονομικ στην κατανλωση βενζνη και χει τα χαμηλ κστη συντρηση. Αυτ το τραχ, παραγωγικ κουκκιστρι εναι εξοπλισμνο με τι ακλουθε πι πρσφατε τεχνολογε, συμπεριλαμβανομνων των ακλουθων κριων χαρακτηριστικν γνωρισμτων:

1. Χαμηλτερο κστο αν κυβικ μετρητ
2. Υψηλ ποσοστ ντληση
3. Πρτη τξεω εργονομικ και διαγνωστικ λειτουργε
4. Χαμηλ κστο συντρηση και αποδοτικ διανομ δναμη τη ενιαα μηχαν diesel
5. Λσει προστασα του περιβλλοντο, πω ο φωτισμ των οδηγσεων
6. Ενισχυμνη ασφλεια.

3. Υπηρεσα κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν μμου κουκκιστηριν LD1200 ηγετν:

1. Θα παρσχουμε 12 μνε τη εξασφλιση ποιτητα τη μηχαν diesel, τη γενντρια, του κιβωτου εργαλεων, του υδραυλικο συστματο και του συστματο ελγχου δωρεν
2. 24ωρη υπηρεσα μεταπωλσεων.
3. Οι μηχανικο μπορον να επιβιβαστον στο σκφο για την εγκατσταση και να εκπαιδεσουν του χειριστ

4. χουμε δοκιμσει και μαστε κατλληλοι τεχνικο και του μηχανικο που μπορον να σχεδισουν τι λογικ και εφικτ λσει σμφωνα με τι απαιτσει πελατν και τι συνθκε εργασα

4. Χρνο παραγωγ:

Κθε σειρ κουκκιστηριν κουκκιστηριν ηγετν θα χει να στο απθεμα, το οποο εναι κατλληλο για τη γργορη παρδοση.


Αλλ ταν το περιβλλον κατασκευ εναι σνθετο και τα κουκκιστρια συνθεια απαιτονται, χρειαζμαστε συνθω 1 ω 3 μνε στα προντα.

Το κουκκιστρι κοπτν κουκκιστηριν ηγετν suciton εναι φορητ και μπορε να μεταφερθε και να αποσυντεθε με το δρμο, το τρανο τη θλασσα και το δαφο.

5. ΤΕΧΝΙΚΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΣ ΚΟΥΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ LD1200IP ΗΓΕΤΩΝ

Χαρακτηριστικ γνωρσματα εκβθυνση

Τυποποιημνο βθο εκβθυνση (μ)

12m

ικαντητα (m/h)

1200m ^3 /h

Στερε ικαντητα (περ.)

240m ^3 /h

Τρπο αντλιν εκβθυνση

350/300mm

Κρια χαρακτηριστικ

Γενικ μκο (μ)

28m

Ερο (μ)

6.8m

λξη (μ)

1.3m

Απσταση απαλλαγ (μ)

700m

Συνολικ ξηρ βρο περ. (ΑΜ)

120MT

Μκο σκαλν

16m

Αντλα βυθοκρων: Αντλα τεχνολογα τη Αυστραλα

Απ το υλικ χυτοσιδρου κραμτων για την καλτερη αντσταση γδαρσματο, λειαντικ, σκληρτητα, περισστερο than68HRC. Μεγαλτερη ικαντητα εργασα, περισστερη αποδοτικτητα, που οδηγεται μσω του κιβωτου ταχυττων.

Μγιστη ικαντητα μιγμτων (m/h)

1200m ^3 /h

Στερε ικαντητα (περ.)

240m ^3 /h

Μηχαν

Κρια μηχαν diesel (Cummins)

448kw (600hp)

δναμη ανεφοδιασμο για την αντλα βυθοκρων

Συνολικ κατανλωση καυσμων

≤89kg/hr

Πρσθετο σνολο γεννητριν κτακτη ανγκη

22kw (30Hp)

6. Μρη κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν

Μέρη κουκκιστηριών αναρρόφησης κοπτών κουκκιστηριών ηγετών

7. Περπου κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν κουκκιστηριν ηγετν:

1. Προσαρμσιμο. Τα κουκκιστρια αναρρφηση κοπτν μπορον να χρησιμοποιηθον ευρω στου ποταμο, τι λμνε, του ωκεανο, τι δεξαμεν, κ.λπ. για την εκβθυνση μμου και λσπη, τον καθαρισμ υδτινων οδν και την εργασα αποκατσταση.
2. υψηλ αποδοτικτητα. Το κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν μπορε να εκβαθνει και να απαλλξει την μμο συγχρνω, χωρ την ανγκη για λλα σκφη στη μεταφορ.
3. Εκολο να λειτουργσει. Με τη βοθεια του υδραυλικο συστματο και του συστματο ελγχου PLC, λε οι διαδικασε κουκκιστηριν μπορον να ολοκληρωθον στο δωμτιο λειτουργα.
4. Το κουκκιστρι εναι αποσπσιμο. Επομνω, μπορον να αποσυντεθον εκολα και να συγκεντρωθον.
5. Μπορστε να προσαρμοστετε σμφωνα με τι απαιτσει προγρμματο του πελτη.
6. λα τα κουκκιστρια κουκκιστηριν ηγετν χτζονται απ του εξειδικευμνου εργτε και επιθεωρονται αυστηρ για να εξασφαλσουν υψηλ - ποιτητα και διρκεια.
7. Το κουκκιστρι θα χρησιμοποισει τα καλτερα μρη, πω η παγκοσμω δισημη μηχαν τη Cummins και το σστημα ελγχου PLC Siemens.
8. Οι επαγγελματικο μηχανικο θα αποσταλον στην περιοχ προγρμματο για να απαιτσουν του πελτε για να εγκαταστσουν, του χειριστ των επιτροπν, δοκιμ και τρανων των κουκκιστηριν.

8. Πελτη κουκκιστηριν ηγετν

Πελάτης κουκκιστηριών ηγετών

9. Συσκευασα & παρδοση

Η συσκευασία κουκκιστηριών αναρρόφησης κοπτών κουκκιστηριών ηγετών παραδίδει

10. Εικνα κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν

12 κοπτών ίντσες κουκκιστηριών αναρρόφησης για την εκβάθυνση άμμου στην αποκατάσταση RiverPortLand

Ελτε σε επαφ μαζ μα

Εισγετε το μνυμ σα

Μπορε να εσαι σε αυτ