Leader Dredger Co., Ltd

Κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν κονσολν PLC Siemens

Λεπτομρειε:
Τπο καταγωγ: ΚΙΝΑ
Μρκα: Leader Dredger
Πιστοποηση: ISO 9001
Αριθμ μοντλου: LD1200
Πληρωμ & Αποστολ ροι:
Ποστητα παραγγελα min: να κουκκιστρι
Τιμ: Free Consultation
Συσκευασα λεπτομρειε: Στο εμπορευματοκιβτιο το μαζικ σκφο
Χρνο παρδοση: Χρονικ ανοχ μγιστη εποχ: 1-3 μνε Απ τη χρονικ ανοχ εποχ: 1-3 μνε
ροι πληρωμ: L/C, T/T
Δυναττητα προσφορ: 20
  • Λεπτομερ ενημρωση
  • Περιγραφ προντων

Λεπτομερ ενημρωση

Τπο: Κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν Τπο δναμη: Diesel
ντσα: 12 ~ 14Inch Βθο εκβθυνση (μ): 14
Κρια δναμη μηχανν (KW): 601 Βοηθητικ δναμη μηχανν (KW): 160
Διμετρο σωλνων (χιλ.): 350 Εφαρμογ: Εκβθυνση ποταμν, εκβθυνση λιμνν
Προσαρμοσμνο: Προσαρμοσμνο ρο: Νο
νομα: εξοπλισμ εκβθυνση μμου
Υψηλ φω:

κουκκιστρι αναρρφηση μμου

,

μηχαν κουκκιστηριν μμου

Περιγραφ προντων

Κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν κονσολν PLC Siemens με ασφαλ και αξιπιστο

1. Μρη κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν

Μέρη κουκκιστηριών αναρρόφησης κοπτών κουκκιστηριών ηγετών

Ισχυρ wear-resistant κεφλι γλυφνων Το γλφανο εναι να απ το σημαντικτερο εξοπλισμ για το κουκκιστρι. Η διαδικασα εκβθυνση του βυθοκρου πραγματοποιεται κυρω απ το γλφανο, τσι χρησιμοποιομε την ισχυρ νδυση - ανθεκτικ γλφανο κουκκιστηριν.
Αντλα Wear-resistant και υψηλ αποδοτικτητα Εν το υλικ που επιλγεται εναι ανακριβ, μπορε να προκαλσει τη ζημα στα υδραυλικ τμματα σφραγδων και μπορε να αναγκσει την αντλα για να διαρρεσει. τσι εμε νδυση μανικν - ανθεκτικ και υψηλ αντλα Efficency.
Υψηλ βαρολκα αξιοπιστα Χρησιμοποιομε υψηλ - βαρολκα ποιοτικ αξιοπιστα, που μεινουν το ποσοστ αποτυχα και που αυξνουν την νταση.
Υψηλ ισχο θαλσσιο κιβτιο ταχυττων Υψηλ ισχο θαλσσιο κιβτιο ταχυττων
Φωτειν και εκολο να ενεργοποισει το αμξι Φωτειν και εκολο--λειτουργστε το αμξι
Μηχαν του Caterpillar τη Cummins Χρησιμοποιομε το ανθεκτικ Caterpillar cummins τη μηχαν λγω τη ισχυρ δναμη και τη μικρ κατανλωση καυσμων τη.

2. Υπηρεσα κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν μμου κουκκιστηριν LD1200 ηγετν:

1. Θα παρσχουμε 12 μνε τη εξασφλιση ποιτητα τη μηχαν diesel, τη γενντρια, του κιβωτου εργαλεων, του υδραυλικο συστματο και του συστματο ελγχου δωρεν
2. 24ωρη υπηρεσα μεταπωλσεων.
3. Οι μηχανικο μπορον να επιβιβαστον στο σκφο για την εγκατσταση και να εκπαιδεσουν του χειριστ
4. χουμε δοκιμσει και μαστε κατλληλοι τεχνικο και του μηχανικο που μπορον να σχεδισουν τι λογικ και εφικτ λσει σμφωνα με τι απαιτσει πελατν και τι συνθκε εργασα

3. Το κουκκιστρι Desgin αναρρφηση κοπτν μα

1. Ο κπτη κνηση υδραυλικν αντλιν, βαρολκα ξεχορταριζει του κριο


2. Η κρια μηχαν οδηγε την αντλα μσω του κιβωτου ταχυττων


3. Αντλα μσα engineroom


4. Σχδιο τη υψηλν μεγλη τηλεφωνικ απσταση παραγωγ και τη αξιοπιστα, εκολο λεγχο, απλ συντρηση


5. Αυστραλιαν αντλα τεχνολογα


6. Δισημο ηλεκτρικ σστημα ευρωπακ-εμπορικν σημτων και υδραυλικ σστημα


7. Μηχανοστσιο μεγλο και δροσερ, και εκολο να διατηρσει


8. Ο βυθοκρο μπορε να εξοπλιστε με διφορε επιλογ


9. πω: Οι βραχονε αγκρων/ξεχορταριζουν τι μεταφορ/αυξνοντα το βθο εκβθυνση


10. Συμπληρωματικ station/GPS σστημα εκβθυνση μνο-Propell/αντλιν

4. Περπου κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν κουκκιστηριν ηγετν:

1. Προσαρμσιμο. Τα κουκκιστρια αναρρφηση κοπτν μπορον να χρησιμοποιηθον ευρω στου ποταμο, τι λμνε, του ωκεανο, τι δεξαμεν, κ.λπ. για την εκβθυνση μμου και λσπη, τον καθαρισμ υδτινων οδν και την εργασα αποκατσταση.

2. υψηλ αποδοτικτητα. Το κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν μπορε να εκβαθνει και να απαλλξει την μμο συγχρνω, χωρ την ανγκη για λλα σκφη στη μεταφορ.

3. Εκολο να λειτουργσει. Με τη βοθεια του υδραυλικο συστματο και του συστματο ελγχου PLC, λε οι διαδικασε κουκκιστηριν μπορον να ολοκληρωθον στο δωμτιο λειτουργα.

4. Το κουκκιστρι εναι αποσπσιμο. Επομνω, μπορον να αποσυντεθον εκολα και να συγκεντρωθον.

5. Μπορστε να προσαρμοστετε σμφωνα με τι απαιτσει προγρμματο του πελτη.

6. λα τα κουκκιστρια κουκκιστηριν ηγετν χτζονται απ του εξειδικευμνου εργτε και επιθεωρονται αυστηρ για να εξασφαλσουν υψηλ - ποιτητα και διρκεια.

7. Το κουκκιστρι θα χρησιμοποισει τα καλτερα μρη, πω η παγκοσμω δισημη μηχαν τη Cummins και το σστημα ελγχου PLC Siemens.

8. Οι επαγγελματικο μηχανικο θα αποσταλον στην περιοχ προγρμματο για να απαιτσουν του πελτε για να εγκαταστσουν, του χειριστ των επιτροπν, δοκιμ και τρανων των κουκκιστηριν.

5. ΤΕΧΝΙΚΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΣ ΚΟΥΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ LD1200IP ΗΓΕΤΩΝ

Χαρακτηριστικ γνωρσματα εκβθυνση

Τυποποιημνο βθο εκβθυνση (μ)

12m

ικαντητα (m/h)

1200m ^3 /h

Στερε ικαντητα (περ.)

240m ^3 /h

Τρπο αντλιν εκβθυνση

350/300mm

Κρια χαρακτηριστικ

Γενικ μκο (μ)

28m

Ερο (μ)

6.8m

λξη (μ)

1.3m

Απσταση απαλλαγ (μ)

700m

Συνολικ ξηρ βρο περ. (ΑΜ)

120MT

Μκο σκαλν

16m

Αντλα βυθοκρων: Αντλα τεχνολογα τη Αυστραλα

Απ το υλικ χυτοσιδρου κραμτων για την καλτερη αντσταση γδαρσματο, λειαντικ, σκληρτητα, περισστερο than68HRC. Μεγαλτερη ικαντητα εργασα, περισστερη αποδοτικτητα, που οδηγεται μσω του κιβωτου ταχυττων.

Μγιστη ικαντητα μιγμτων (m/h)

1200m ^3 /h

Στερε ικαντητα (περ.)

240m ^3 /h

Μηχαν

Κρια μηχαν diesel (Cummins)

448kw (600hp)

δναμη ανεφοδιασμο για την αντλα βυθοκρων

Συνολικ κατανλωση καυσμων

≤89kg/hr

Πρσθετο σνολο γεννητριν κτακτη ανγκη

22kw (30Hp)

6. Χρνο παραγωγ:

Κθε σειρ κουκκιστηριν κουκκιστηριν ηγετν θα χει να στο απθεμα, το οποο εναι κατλληλο για τη γργορη παρδοση.


Αλλ ταν το περιβλλον κατασκευ εναι σνθετο και τα κουκκιστρια συνθεια απαιτονται, χρειαζμαστε συνθω 1 ω 3 μνε στα προντα.

Το κουκκιστρι κοπτν κουκκιστηριν ηγετν suciton εναι φορητ και μπορε να μεταφερθε και να αποσυντεθε με το δρμο, το τρανο τη θλασσα και το δαφο.

7. Πελτη κουκκιστηριν ηγετν

Πελάτης κουκκιστηριών ηγετών

8. Συσκευασα & παρδοση

Η συσκευασία κουκκιστηριών αναρρόφησης κοπτών κουκκιστηριών ηγετών παραδίδει

9. Εικνα κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν

12 κοπτών ίντσες κουκκιστηριών αναρρόφησης για την εκβάθυνση άμμου στην αποκατάσταση RiverPortLand

Ελτε σε επαφ μαζ μα

Εισγετε το μνυμ σα

Μπορε να εσαι σε αυτ