Leader Dredger Co., Ltd

Η τυποποιημνη μεγλη κλμακα στσιμη μηχαν ΓΑΤΩΝ μηχανν αναρρφηση κοπτν εγγρφου προβλπει τη σταθερ εξουσα

Λεπτομρειε:
Τπο καταγωγ: ΚΙΝΑ
Μρκα: Leader Dredger
Πιστοποηση: ISO 9001
Αριθμ μοντλου: LD12000
Πληρωμ & Αποστολ ροι:
Ποστητα παραγγελα min: να σκφο
Τιμ: Free Consultation
Συσκευασα λεπτομρειε: Στο εμπορευματοκιβτιο το μαζικ σκφο
Χρνο παρδοση: Χρονικ ανοχ μγιστη εποχ: 1-3 μνε Απ τη χρονικ ανοχ εποχ: 1-3 μνε
ροι πληρωμ: L/C, T/T
Δυναττητα προσφορ: 20
  • Λεπτομερ ενημρωση
  • Περιγραφ προντων

Λεπτομερ ενημρωση

Τπο: Διπλ κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν αντλιν Τπο δναμη: Diesel
ντσα: 32 ντσα Βθο εκβθυνση (μ): 18
Κρια δναμη μηχανν (KW): 1825 Βοηθητικ δναμη μηχανν (KW): 994
Διμετρο σωλνων (χιλ.): 800 εφαρμογ: Εκβθυνση κοραλλιν, εκβθυνση λιμνων
Προσαρμοσμνο: Προσαρμοσμνο ρο: Νο
Υψηλ φω:

CAT Engine Dual Pump Dredger

,

2000m^3/H Dual Pump Dredger

,

1825kw Cutter Suction Machine

Περιγραφ προντων

Επαγγελματικ κανλι που εκβαθνει το διπλ αντλιν κοπτν αναρρφηση σχδιο μηχανν κουκκιστηριν διπλ

1. Περπου διπλ κουκκιστρι αντλιν

Με τη βοθεια τη εσωτερικ γνση και ανατροφοδοτστε απ ναν μεγλο αριθμ πελατν, το σχδιο τη μεγλη σταθερ CSD μα χει βελτιωθε συνεχ. Το κουκκιστρι μα περιλαμβνει τι ακλουθε λειτουργε:

- Πολλαπλσιε αντλε, μεγλη απσταση απαλλαγ, καμα ανγκη για τον πρσθετο συμπληρωματικ σταθμ

- Εφαρμογ τη ρδα τεμνουσν μηχανν και εκβθυνση

- χει την υψηλ αποδοτικτητα στα διφορα χματα.

- Κρινοντα απ τον πελτη ανατροφοδοτστε, αυτ το CSDs εναι το καλτερο και τα περισστερα κερδοφρα προντα του εδου του στην αγορ.

Η τυποποιημένη μεγάλης κλίμακας στάσιμη μηχανή ΓΑΤΩΝ μηχανών αναρρόφησης κοπτών εγγράφου προβλέπει τη σταθερή εξουσία 0

2. Περπου κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν

1. Χαμηλτερο κστο αν κυβικ μετρητ
2. Μακροχρνιο uptime
3. Σντομο χρνο παρδοση
4. Μπορστε να εκβαθνετε λα τα εδη χματο
5. Μεγλο βθο εκβθυνση

3. τεχνικ προδιαγραφ κουκκιστηριν LD12000 ηγετν

A . Χαρακτηριστικ γνωρσματα εκβθυνση

Τυποποιημνο μγιστο μγμα βθου εκβθυνση (μ) 20m
ικαντητα (m/h) 12000m ^3 /h
Στερε ικαντητα (περ.) 2000m ^3 /h
Τρπο αντλιν εκβθυνση 800/800mm (32 "/32>>)

B . Κρια χαρακτηριστικ

Γενικ μκο (μ) 49m
Ερο (μ) 9.4m
λξη (μ) 1.8m
Απσταση απαλλαγ (μ) 2300m
Συνολικ ξηρ βρο περ. (ΑΜ) 420MT
Μκο σκαλν 31m

C . Αντλα βυθοκρων: Αντλα τεχνολογα τη Αυστραλα

Απ το υλικ χυτοσιδρου κραμτων για την καλτερη αντσταση γδαρσματο, λειαντικ, σκληρτητα, περισστερο than68HRC. Μεγαλτερη ικαντητα εργασα, περισστερη αποδοτικτητα, που οδηγεται μσω του κιβωτου ταχυττων.
Μγιστη ικαντητα μιγμτων (m/h) 12000m ^3 /h
Στερε ικαντητα (περ.) 2000m ^3 /h


D . Μηχαν

Κρια μηχαν diesel (Cummins) Cummins Q60 1864kw
Μηχαν Auxilary Cummins KTA38 895KW
Συνολικ κατανλωση καυσμων ≤386kg/hr
Πρσθετο σνολο γεννητριν κτακτη ανγκη 45kw (60Hp)

4. Πτε εναι η CSD χρησιμοποιομενη

Το CSDs μπορε να χρησιμοποιηθε για την αποκατσταση εδφου, για την εμβθυνση των λιμανιν και για την κατασκευ και την επκταση των λιμνων και των πλογηση καναλιν για trenching σωληνσεων στο βυθ.

ταν το εκβαθυμνο υλικ χρησιμοποιεται για την αποκατσταση εδφου, η απσταση μεταξ των περιοχν εκβθυνση και διθεση εναι συνθω πι σντομη απ τι αποστσει που καλπτονται με να σρει τα κουκκιστρια χοανν αναρρφηση. Το CSDs μπορε να αντιμετωπσει σχεδν λου του τπου χωμτων, αν και φυσικ αυτ εξαρτται απ την εγκατεστημνη τμνουσα δναμη. Το CSDs χτζεται σε να ευρ φσμα των τπων και των μεγεθν η δναμη τεμνντων κεφαλιν κυμανεται μεταξ 20 KW για το μικρτερο σε περπου 6.000 KW για το μεγαλτερο.

Στην πραγματικτητα, οι περιοχ εκβθυνση εναι χι πντα ευπρσιτε απ το νερ. ταν η πρσβαση εναι πολ ρηχ, μια περιοχ μπορε να πρπει να εναι “” πριν απ τον πραγματικ εκβθυνση. Στην περπτωση που δεν υπρχει καμα πρσβαση νερο, να μικρ eemountable κπτη μπορε να πρπει να παρουσιαστε στην περιοχ οδικ.

5. Τα μρη μα

- Μηχαν τη Cummins (αρχικ και βοηθητικ) - ΗΠΑ

- Τεχνολογα αντλιν Warman - Αυστραλα

- Υδραυλικ σστημα Rexroth - Γερμανα

- Σνιντερ ηλεκτρικ σστημα-Γερμανα

Τα ανωτρω μρη χουν μια εν του υποστριξη εξουσιοδτηση και διρκεια ζω κατασκευαστν.

7. Π να επιλξει το κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν

Πώς να επιλέξει το κουκκιστήρι - κουκκιστήρι ηγετών

8. Πελτη κουκκιστηριν ηγετν

Πελάτης κουκκιστηριών ηγετών

9. Χαρακτηριστικ γνωρσματα:

Εκολο να συγκεντρσει και να αποσυναρμολογσει Προηγμνο σχδιο profssional
Παραδστε με το δρμο, το τρανο τη θλασσα Ανταλλακτικ διαθσιμα
Μια λειτουργα ατμων Εντελ δοκιμασμνο πριν απ το deliverie
Προηγμνο υδραυλικ σστημα με τον κλιματισμ
Δροσισμνε νερ μηχαν diesel Προσαρμογ μετ απ την απατηση των χρηστν

11. Παρδοση:

Φερμνο απ τα φορτηγ στο θαλσσιο λιμνα φρτωση, και πειτα με τα μαζικ σκφη στο θαλσσιο λιμνα προορισμο.

12. Εξεταστικ εικνα κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν

Διπλό κουκκιστήρι αναρρόφησης κοπτών αντλιών - κουκκιστήρι ηγετών

Ελτε σε επαφ μαζ μα

Εισγετε το μνυμ σα

Μπορε να εσαι σε αυτ