Leader Dredger Co., Ltd

σκφο κουκκιστηριν 4500m ^3 /H με το σστημα ρβδων DGPS αγκρων πλαισων σωρν

Λεπτομρειε:
Τπο καταγωγ: ΚΙΝΑ
Μρκα: Leader Dredger
Πιστοποηση: ISO 9001
Αριθμ μοντλου: LD4500
Πληρωμ & Αποστολ ροι:
Ποστητα παραγγελα min: να κουκκιστρι
Τιμ: Free Consultation
Συσκευασα λεπτομρειε: Στο εμπορευματοκιβτιο το μαζικ σκφο
Χρνο παρδοση: Χρονικ ανοχ μγιστη εποχ: 1-3 μνε Απ τη χρονικ ανοχ εποχ: 1-3 μνε
ροι πληρωμ: L/C, T/T
Δυναττητα προσφορ: 20
  • Λεπτομερ ενημρωση
  • Περιγραφ προντων

Λεπτομερ ενημρωση

Τπο: Κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν Τπο δναμη: Diesel
ντσα: 20 ~ 22 ντσα Βθο εκβθυνση (μ): 15
Κρια δναμη μηχανν (KW): 955 Βοηθητικ δναμη μηχανν (KW): 325
Διμετρο σωλνων (χιλ.): 500 Εφαρμογ: Εκβθυνση λιμνν, εκβθυνση λιμνν
Προσαρμοσμνο: Προσαρμοσμνο ρο: Νο
κθεση δοκιμ μηχανημτων:: Παρεχμενο Εξουσιοδτηση των τμημτων πυρνων: 1 το
Σστημα ελγχου: υδραυλικ σστημα ελγχου Τπο μρκετινγκ: Καυτ προν 2020
Τμματα πυρνων: PLC, μηχαν, ρουλεμν, κιβτιο ταχυττων, μηχαν, εργαλεο, αντλα Υπηρεσα μεταπωλσεων παρεχμενη: Τηλεοπτικ τεχνικ υποστριξη, ελεθερα ανταλλακτικ, σε απευθεα σνδεση υποστριξη, εγκατσταση τ
Εργοτξιο: Ποταμ/λιμνα/λμνη/παραλιακ περιοχ Σστημα λειτουργα: Σστημα Siemens
Επιλογ: ο βραχονα αγκρων, ξεχορταριζει τη μεταφορ, το σωλνα στροφων, κ.λπ.
Υψηλ φω:

σκφο κουκκιστηριν 4500m ^3 /h

,

Σκφο κουκκιστηριν πλαισων σωρν

,

κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν 15m

Περιγραφ προντων

Το κριο κουκκιστρι εκβθυνση μπορε να εξοπλιστε με τον πρσθετο εξοπλισμ, πω το πλασιο σωρν, ρβδο αγκρων, σστημα DGPS

1. Γιατ επιλξτε το κριο κουκκιστρι εκβθυνση κουκκιστηριν ηγετν:

1. Πνω απ 20 τη εμπειρα παραγωγ

2. Συνεργαστετε με πολλ εθνικ ιδρματα σχεδου στην Κνα για να ενημερσετε περιοδικ το κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν μα


3. Η οργνωση διακλαδζεται στην Ασα, τη Ρωσα, την Αφρικ, τη Μση Ανατολ και λλε χρε για να εξασφαλσει τι μπορον γργορα να ανταποκριθον στι ανγκε πελατν

4. Περισστερα απ 100 κουκκιστρια χουν παραχθε μχρι στιγμ

5. Εφευρτη του μορφωματικο κουκκιστηριο αναρρφηση κοπτν


6. Εσταση στο σχδιο και την κατασκευ των μσων και μεγλων κουκκιστηριν


7.7x24 υπηρεσα μεταπωλσεων ωρν


8 περισστερο στρεφμαστε στην ποιοτικ κατασκευ

2. Κριε εκβαθνοντα υπηρεσε κουκκιστηριν κουκκιστηριν LD4500 ηγετν:

1. Κνετε το λογικ και πρακτικ σχδιο του κουκκιστηριο αναρρφηση κοπτν σμφωνα με τι απαιτσει πελατν

2. Κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν κατ τη διρκεια τη περιδου εξουσιοδτηση, εν υπρχουν ποιοτικ προβλματα, παρχουμε την ελεθερη συντρηση

3. Το κουκκιστρι ηγετν παρχει τι υπερπντιε υπηρεσε για να συγκεντρσει και να εξετσει τι μηχαν

4. Ελεθερη και επαγγελματικ κατρτιση για του χειριστ που οδηγον το κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν

5. Οποιεσδποτε ερωτσει οι ερωτσει για το προν μπορον να υποστηριχθον on-line 24 ρε.

Κουκκιστήρι αναρρόφησης κοπτών

3. Ηγετν τεχνικ προδιαγραφ κουκκιστηριν εκβθυνση κουκκιστηριν LD4500 κριε

A . Χαρακτηριστικ γνωρσματα εκβθυνση

Τυποποιημνο βθο εκβθυνση (μ) 15m
Μγιστη ικαντητα μιγμτων (m/h) 4500m ^3 /h
Στερε ικαντητα (περ.) 900m ^3 /h
Τρπο αντλιν εκβθυνση 550/500mm

B . Κρια χαρακτηριστικ

Γενικ μκο (μ) 38.5m
Ερο (μ) 7.8m
λξη (μ) 1.3m
Απσταση απαλλαγ (μ) 2000m
Συνολικ ξηρ βρο περ. (ΑΜ) 200MT
Μκο σκαλν 21m

C . Αντλα βυθοκρων: Αντλα τεχνολογα τη Αυστραλα

Απ το υλικ χυτοσιδρου κραμτων για την καλτερη αντσταση γδαρσματο, λειαντικ, σκληρτητα, περισστερο than68HRC. Μεγαλτερη ικαντητα εργασα, περισστερη αποδοτικτητα, που οδηγεται μσω του κιβωτου ταχυττων.
Μγιστη ικαντητα μιγμτων (m/h) 4500m ^3 /h
Στερε ικαντητα (περ.) 900m ^3 /h


D . Μηχαν

Κρια μηχαν diesel (Cummins) ΓΑΤΑ 3512C 955kw
Μηχαν Auxilary ΓΑΤΑ C9.3 325KW
Συνολικ κατανλωση καυσμων ≤205kg/hr
Πρσθετο σνολο γεννητριν κτακτη ανγκη 30kw (40Hp)

4. Κριο χαρακτηριστικ γνρισμα κουκκιστηριν εκβθυνση κουκκιστηριν LD4500 ηγετν:

1. Απλ και γργορε συνλευση και αποσνθεση


2. Περισστερε επιλογ για τα εξαρτματα και του επιπλοντε σωλνε

3. Μπορστε να μεταφερθετε με το δρμο, το τρανο τη θλασσα

4. Αξιπιστο υδραυλικ σστημα

5. Μηχαν εμπορικν σημτων, που προβλπει τη συνεχ και σταθερ εξουσα

6. Ενιαα λειτουργα

7. Επαγγελματικ υπηρεσα μεταπωλσεων

5. Κουκκιστρι Desgin αναρρφηση κοπτν

1. Ο κπτη κνηση υδραυλικν αντλιν, βαρολκα ξεχορταριζει του κριο

2. Η κρια μηχαν οδηγε την αντλα μσω του κιβωτου ταχυττων

3. Αντλα μσα engineroom

4. Σχδιο τη υψηλν μεγλη τηλεφωνικ απσταση παραγωγ και τη αξιοπιστα, εκολο λεγχο, απλ συντρηση

5. Αυστραλιαν αντλα τεχνολογα

6. Δισημο ηλεκτρικ σστημα ευρωπακ-εμπορικν σημτων και υδραυλικ σστημα

7. Μηχανοστσιο μεγλο και δροσερ, και εκολο να διατηρσει

8. Ο βυθοκρο μπορε να εξοπλιστε με διφορε επιλογ πω

Οι βραχονε αγκρων/ξεχορταριζουν τι μεταφορ/αυξνοντα το βθο εκβθυνση/το συμπληρωματικ station/GPS σστημα εκβθυνση μνο-Propell/αντλιν

Κουκκιστήρι ηγετών Desgin

6. Κουκκιστρι LD4500 FAQ ηγετν:

Q: Εστε εμπορικ επιχερηση κατασκευαστ;

Απντηση: Εμαστε να εργοστσιο.

Q: Δεν χω χρησιμοποισει ποτ αυτ το εδο μηχαν, τι πρπει εγ να κνω;

Απντηση: Οι μηχανικο μα θα σα καθοδηγσουν για να εγκαταστσουν και να χρησιμοποισουν, και θα παρσχουμε τα αγγλικ εγχειρδια και τα βντεο οδηγα.
ταν οι μηχανικο μα εγκαθιστον για σα στο εξωτερικ, θα εκπαιδεσουν το προσωπικ σα δωρεν.

Q: Η περοδο εξουσιοδτηση;

Απντηση: Θα σα στελουμε τα χαλασμνα μρη σε κατ τη διρκεια τη περιδου εξουσιοδτηση. Παρακαλ αισθανθετε ελεθερο να με ρθει σε επαφ με μσω του ηλεκτρονικο ταχυδρομεου/Skype/Whatsapp 24 ρε.

7. Υδραυλικ σστημα: Γερμανικ υδραυλικ μρη εμπορικν σημτων:

Για να οδηγσει: 1 επιγραφ κοπτν, 1 βαρολκο σκαλν, 2 δευτερεοντα βαρολκα, 2 ξεχορταριζει κριο, 2 υδραυλικ αντλε, και πολλ υδραυλικ βαλβδε που η πρσθετη αντλα κτακτη ανγκη μπορε να οδηγσει λα τα υδραυλικ μρη χρησιμοποιντα το πρσθετο σνολο γεννητριν κτακτη ανγκη.

Υδραυλικό σύστημα: Γερμανικά υδραυλικά μέρη εμπορικών σημάτων

8.Leader πελτη κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν κουκκιστηριν

πελάτης κουκκιστηριών αναρρόφησης κοπτών

9. LD4500 κριο κουκκιστρι εκβθυνση:

Μικρός συνιστώμενος κουκκιστήρι εξοπλισμός αναρρόφησης κοπτών άμμου για την εφαρμοσμένη μηχανική εκβάθυνσης (2)

Ελτε σε επαφ μαζ μα

Εισγετε το μνυμ σα

Μπορε να εσαι σε αυτ